KANTELU JA RIKOSILMOITUS KOULUVÄKIVALLASTA

TÄMÄ VIESTI ON LÄHETETTY KAIKKIIN SUOMEN KUNTIIN 21.10.2021 MENNESSÄ

Arvoisa opetuksen järjestäjä,

mikäli koulussanne on kiusaamiselle, häiriköinnille ja/tai muulle vastaavalle kouluväkivallalle ja/tai sen uhalle altistava yksi tai useampi turvallisuusaukko*, jota ette korjaa välittömästi asianmukaisilla ja toimivilla keinoilla**, syyllistytte virkavelvollisuutenne laiminlyömiseen eli virkarikokseen (Rikoslaki 40 luku: virkarikoksista 9 § ja 10 §).

Koska näiden turvallisuusaukkojen korjaamiseen on ollut olemassa jo 25 vuotta ainakin yksi nopeasti käyttöön otettava, tehokas ja olemassa olevilla resursseilla sekä nykylakien pohjalta toimiva oppilaan ja lapsen edun mukainen keino**, on kuvaamani ensisijaisen virkavelvollisuuden eli turvallisuusvastuun laiminlyöminen sekä lainvastaista myös täysin tarpeetonta***.

Mikäli kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja* ei korjata välittömästi tämänkään viestini jälkeen joko kehittämälläni Vastuunotto-toimintamallilla tai jollakin muulla yhtä tehokkaalla keinolla, jatkaa opetuksen järjestäjä tarpeettomasti ainakin seuraavien lakien törkeää rikkomista:

1. PERUSTUSLAKI 7 §
Oppilaan ja opettajan oikeus turvallisuuteen ei toteudu koulussa, jossa on kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle sekä sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja*. Ellei opetuksen järjestäjä korjaa näitä turvallisuusaukkoja* välittömästi, jatkaa se perustuslain rikkomista tarpeettomasti*** ja tahallisesti**.

2. PERUSOPETUSLAKI 29 § ja 30 §
Oppilaan oikeus saada opetusta turvallisessa oppimisympäristössä ei toteudu koulussa, jossa opetuksen järjestäjä ei ole korjannut kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle altistavia turvallisuusaukkoja*. Ellei opetuksen järjestäjä korjaa näitä turvallisuusaukkoja* välittömästi, jatkaa se perusopetuslain rikkomista tarpeettomasti*** ja tahallisesti**.

3. TYÖTURVALLISUUSLAKI 2 luku: työnantajan huolehtimisvelvoite 8 §
Opettajan oikeus turvalliseen työympäristöön ja turvallisiin työolosuhteisiin ei toteudu koulussa, jossa on kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle sekä sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja*. Ellei opetuksen järjestäjä korjaa näitä turvallisuusaukkoja* välittömästi, jatkaa se työnantajana työturvallisuuslain rikkomista tarpeettomasti*** ja tahallisesti**.

4. HALLINTOLAKI: 31 § selvittämisvelvollisuus
Kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavat turvallisuusaukot* ovat korjattavissa asianmukaisella keinolla**. Kiusaamisen, häiriköinnin ja muun vastaavan kouluväkivallan toteutuminen koulussa paljastaa, ettei opetuksen järjestäjä ole selvittänyt turvallisuusvastuunsa edellyttämällä tavalla, miten tällainen kouluväkivalta lopetetaan.
Koska valtionjohtokin on tästä keinosta** tietoinen, tarkoittaa tämä, että opetuksen järjestäjä rikkoo hallintolakia laiminlyömällä selvittämisvelvollisuuttaan tarpeettomasti*** ja/tai tahallisesti** riippuen siitä, onko opetuksen järjestäjä ollut yhteydessä esim. valtionjohtoon ja jos on ollut, niin millaista tietoa valtionjohto on opetuksen
järjestäjälle antanut.

5. RIKOSLAKI 40 luku: virkarikoksista 9 § ja 10 §
Kiusaaminen, häiriköinti ja muu vastaava kouluväkivalta voi toteutua vain turvattomassa oppimis- työympäristössä eli olosuhteissa, joissa on väkivallalle ja sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja*. Siksi tällaisen kouluväkivallan toteutuminen paljastaa, että opetuksen järjestäjä on tehnyt virkarikoksen laiminlyömällä lakisääteistä turvallisuusvastuutaan. Ellei opetuksen järjestäjä korjaa näitä turvallisuusaukkoja*
välittömästi, jatkaa se rikoslain rikkomista tarpeettomasti*** ja tahallisesti**.

LYHYESTI: Opetuksen järjestäjällä ei ole lainmukaista*** oikeutta eikä perustetta olla käyttämättä toimivaa keinoa** kouluväkivallan lopettamiseksi eli kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavien turvallisuusaukkojen* korjaamiseksi, koska ainakin yksi tällainen keino* on ollut olemassa jo 25 vuotta ja valtionjohdonkin tiedossa jo yli 20 vuotta.

* Turvallisuusaukko tarkoittaa tässä valvonnan ja/tai keinojen puutteesta johtuvaa tilannetta, jonka vuoksi henkinen ja/tai fyysinen väkivalta tai sillä uhkailu on mahdollista ilman, että väkivalta tai sillä uhkailu lopetetaan tehokkaasti ja tuloksekkaasti heti, kun sitä tai sen ensimerkkejä havaitaan.

HUOM! Pyrkimykset, aikomukset, yritykset yms. sekä näiden pohjalle rakennetut prosessit kouluväkivallan vähentämiseksi eivät ole kyseisten turvallisuusaukkojen asianmukaista korjaamista, vaan turvallisuusvastuun lainvastaista pakenemista. Vain kouluväkivallan loppuminen todistaa sen, että opetuksen järjestäjä on korjannut nämä turvallisuusaukot.

** Kysymyksessä on vuodesta 1996 alkaen kehittämäni Vastuunotto-toimintamalli (ent. Parkki ja Turvaluokka), joka on ollut valtion johdonkin, kuten opetusministeriön ja opetushallituksen tiedossa viimeistään vuosituhannen vaihteesta alkaen sen saamien tunnustusten (mm. Sammon Turvallisuuspalkinto 1999 ja Vuoden Kasvattaja 2000) ja niiden kautta tulleen mediahuomion takia sekä lukuisten jo 1990-luvun loppupuolella alkaneiden
yhteydenottojeni takia.

Opetuksen järjestäjä voi käyttää parhaaksi katsomaansa keinoa kouluväkivallan lopettamiseen, kunhan sillä voidaan korjata kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle sekä sen uhalle altistavat turvallisuusaukot lain edellyttämällä tavalla eli kokonaan.

*** Toimintamalliani on kokeiltu useissa kouluissa 25 vuoden aikana. Yhtäkään kokeilua ei ole lopetettu siksi, että toimintamallini olisi osoittautunut tehottomaksi tai muuten toimimattomaksi. Syynä kokeilun lopettamiseen on ollut jokaisella kerralla se, että opetuksen järjestäjät ovat katsoneet toimintamallini tarpeettomaksi suhteessa
omiin tarpeisiinsa.

VÄITÄN, että Vastuunotto-toimintamallia käyttämällä turvallisuusaukkojen korjaaminen onnistuu takuuvarmasti niin, että opetuksen järjestäjän lakisääteiseen virkavelvollisuuteen kuuluva turvallisuusvastuu suhteessa kiusaamisen, häiriköinnin ja muun vastaavan kouluväkivallan ja sen uhan lopettamiseksi tulee huolehdituksi asianmukaisesti.

TULOSTAKUU

Mikäli havaittavia tuloksia ei saada kuukaudessa Vastuunotto-toimintamallin käyttöön ottamisesta ja sen käyttämisestä, ja syy löytyy Vastuunotto-toimintamallista, palautan minulle maksetut rahat (Vastuunotto-toimintamallin perehdytys- ja koulutuspaketti) takaisin maksajalle.

KANTELU JA RIKOSILMOITUS KOULUVÄKIVALLASTA

Ellei voida todistaa tai muuten toteen näyttää, ettei kuvaamani kouluväkivallan lopettamiseen
ole keinoja, Vastuunotto-toimintamalli mukaan lukien, olen käytettävissä kanteluiden ja
rikosilmoitusten tekemiseen jokaisesta opetuksen järjestäjästä, joka rikkoo tarpeettomasti,
tahallisesti ja törkeästi virkavelvollisuuttaan jättämällä korjaamatta välittömästi
kiusaamiselle, häiriköinnille ja muulle vastaavalle kouluväkivallalle ja sen uhalle altistavia turvallisuusaukkoja.

JULKISUUS

Tämä on julkinen viesti eli tämän saa julkaista ja tätä viestiä saa jakaa vapaasti. Julkaisen myös itse kaikki tähän viestiin tulleet vastaukset sen mukaan, kun katson ne tarpeellisiksi julkaista. Katson myös vastaamattomuuden viestiini ”tämä Jari Koposen viesti ei anna aihetta toimenpiteisiin” -vastaukseksi.

LIITTEET

Youtube-videot

1. Kantelun ja rikosilmoituksen tekeminen kouluväkivallasta
Linkki Youtube-videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Pfzw7XqE6KU

2. Rehtorin vastuu turvallisesta oppimisympäristöstä
Linkki Youtube-videoon: https://www.youtube.com/watch?v=kVv0EGJqYT4

3. Vastuunotto-toimintamallin "Rahat takaisin" -tulostakuu
Linkki Youtube-videoon: https://www.youtube.com/watch?v=1hPEr7ZbP20

4. Vastuunotto-toimintamalli ja se taustaa
Linkki Youtube-videoon: https://www.youtube.com/watch?v=BX37b_V-Wdo

5. Minä, Jari Koponen, olen osasyyllinen opetuksen järjestäjien ja valtionjohdon lisäksi Jokelan, Kauhajoen ja Kuopion koulusurmiin sekä Koskelan teinimurhaan ja kiusaamisen, häiriköinnin ja muun vastaavan kouluväkivallan sekä sen uhan jatkumiseen. Siksi minun ja meidän kaikkien osasyyllisten on kannettava vastuumme.


Helsingissä 20.10.2021

Jari Koponen
Kasarmikatu 28 D 14 (työ)
00130 Helsinki

puhelin 040 703 2021
s-posti jari@jarikoponen.fi
www.jarikoponen.