Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi): tulostakuu ei riitä

Hei!


Kiitos palautteestasi koskien Karvin kiusaamisen vastaisten menetelmien arviointia. Karvin noudattaman kehittävän arvioinnin viitekehyksen mukaisesti arvioinnin tarkoitus ei ole asettaa kiusaamisen vastaisia menetelmiä vastakkain tai arvioida, mikä niistä on paras. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa kouluille, opetuksen järjestäjille ja muille tahoille tietoa erilaisten kiusaamisen vastaisten menetelmien käytettävyydestä, juurrutettavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Arviointiin haki mukaan 27 kiusaamisen vastaista menetelmää. Lopullinen valintapäätös oli vaikea, koska pystyimme ottamaan arvioinnin seuraavaan vaiheeseen mukaan vain rajatun määrän menetelmiä. Valintapäätökset tehtiin hakemusten ja niissä kuvattujen asioiden perusteella. Toiveenamme oli, että hakulomakkeessa olleiden kysymysten kautta hakija pystyy kuvaamaan menetelmää ja tuomaan siitä esille keskeiset asiat kysytyistä kohdista.

Arvioinnin aikataulu ja hakijamäärä asettivat omat rajoituksensa valintaan liittyen. Tästä syystä emme pyytäneet miltään arviointiin mukaan hakeneelta taholta lisämateriaaleja tai täydennyksiä, vaan teimme valinnan hakemuksessa esiin tuotujen asioiden kautta. Pyrimme tällä päätöksellä varmistamaan sen, että kaikkia hakijoita kohdellaan samalla tavalla, ja valintapäätös perustui siis kaikkien hakijoiden osalta niihin tietoihin, jotka hakemuksessa tuotiin esille. Lopullinen valintapäätös ei painottunut minkään tietyn yksittäisen kohdan puuttumiseen, vaan painotimme arvioitavien osa-alueiden ohella myös kokonaiskuvaa. Yhtenä tavoitteena oli saada arviointiin mukaan tavoitteiltaan ja toteutustavoiltaan erilaisia ja erilaisiin tilanteisiin sopivia kiusaamisen vastaisia menetelmiä.

Menetelmille lähetetyissä palautteissa ei otettu kantaa siihen, ovatko mallit toimivia vai eivät, koska sitä emme pysty pelkän hakemuksen perusteella arvioimaan. Palautteessa painotettiin tästä syystä niitä asioita, jotka vaikuttivat siihen, miksi menetelmä joko valittiin tai ei valittu mukaan arviointiin. Toivomme, että palautteet auttavat menetelmää kehittäviä tahoja tunnistamaan oman hakemuksensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Karvin toteuttamaan arviointiin mukaan valittuja menetelmiä arvioidaan niiden käytettävyyden, juurrutettavuuden ja tuloksellisuuden näkökulmista. Tärkeä osa arviointia on kerätä tietoa menetelmää käyttäviltä kouluilta, jotta saamme tietää miten menetelmän käytettävyys ja juurrutettavuus toimivat kouluissa. Karvin toteuttaman kehittävän arvioinnin näkökulmasta on tärkeää saada tietoa eri toimijoilta ja toteuttaa arviointia osallistaen sekä vuorovaikutteisesti eri osapuolten kanssa. Vastuunotto-toimintamallin hakemuksessa ilmoitettiin, ettei sitä tällä hetkellä käytetä kouluissa muuten kuin sovelluksina. Näin ollen emme olisi voineet toteuttaa tämän menetelmän osalta arviointia tavoitteidemme mukaisesti. Tarkempi kuvaus arvioinnin toteutuksesta löytyy Karvin verkkosivuilta.

Se, että tiettyä menetelmää ei tällä kertaa valittu mukaan arvioinnin seuraavaan vaiheeseen ei tarkoita sitä, että menetelmä olisi hylätty tai todettu jotenkin huonoksi. Valintapäätös tehtiin niiden tietojen perusteella, jotka hakemuksessa tuli ilmi ja hakemusten pohjalta päätettiin, mitkä ovat ne menetelmät, jotka tällä kertaa otetaan tarkemman arvioinnin kohteeksi.

Koska tämäntyylinen arviointi toteutetaan nyt ensimmäisen kerran, otamme tietenkin miellämme vastaan kehittämisideoita sekä hakemiseen että valintaan liittyen.

Terveisin,

Niina Rumpu, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Eeva-Liisa Markkanen, arviointiasiantuntija, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi
Harri Peltoniemi, johtaja, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Karvi