Väkivallaton koulu valtion erityisavustuksen avulla

Väkivallaton ja viihtyisä koulu -ehdotukseni 20.10.2022 saakka haettavana olevaan Valtion erityisavustuksen käyttämiseen joko osittain tai kokonaan. Erityisavustus on tarkoitettu yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodelle 2023.

HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUDEN VAHVISTAMINEN KOKO KOULUYHTEISÖSSÄ.

Miten: Moniammatillisen ja poikkihallinnollisen opetus-, sosiaali- ja kasvatusyhteistyön selkeyttäminen ja helpottaminen välittömään puuttumiseen ja tukemiseen perustuvan Vastuunotto-toimintamallin avulla.

Useaan kertaan palkitullakin (mm. Sammon Turvallisuuspalkinto 1999 ja Vuoden Kasvattaja 2000) Vastuunotto-toimintamallilla voidaan kouluväkivallalle (kiusaaminen, häiriköinti jne.) ja sen uhalle altistavat turvallisuusaukot
korjata nopeasti. Näin perusturvallisuus ja koulun työrauha vahvistuvat, ja sitä kautta lisääntyy myös kouluviihtyvyys.

Miksi juuri Vastuunotto-toimintamalli? Koska: TULOSTAKUU.

Vastuunotto-toimintamalli on tietääkseni keino, jolla on tulostakuu kouluväkivallalle ja sen uhalle
altistavien turvallisuusaukkojen kasvatuksellisessa korjaamisessa. Vastuunotto-toimintamallia käyttämällä esim. kiusaaminen loppuu nopeasti ja oppi-, väli- ja ruokatunnin häirintä välittömästi, jos tekijä ja teko havaitaan
ja se tulee kenen tahansa koulun aikuisen tietoon.

Takuu: ellei tuloksia tule, voidaan erityisavustus käyttää minun puolestani kokonaisuudessaan johonkin
muuhun opetuksen järjestäjän hyväksi katsomaan kohteeseen.

Kehittämistoimenpide voidaan toteuttaa opetuksen järjestäjän kanssa yhdessä sovitulla tavalla niin, että
siitä on mahdollisimman suuri hyöty kaikille peruskouluille.

HUOM! 1: perusopetuslaki 29 §:n mukaan jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön.
Vastuunotto-toimintamallia käyttämällä tämä jokaisen oppilaan oikeus toteutuu kokonaan niin, ettei yhdenkään oppilaan tarvitse edes pelätä minkäänlaista kouluväkivaltaa tai sen uhkaa. Kysymys on siis opetuksen järjestäjän lakisääteisen virkavelvollisuuden täyttämisestä kokonaan tavalla, jota sitä ei olla vielä koskaan tehty.

HUOM! 2: Mikäli nämä korjattavissa olevat turvallisuusaukot jätetään edelleen korjaamatta, aiheuttavat kiusaaminen, häiriköinti ja muu vastaava kouluväkivalta jatkossakin tarpeetonta kärsimystä tuhansille peruskoulun oppilaille joka ainoana koulupäivänä.

HUOM! 3: Jos tämän lasten, nuorten ja myös opettajien tarpeettoman kärsimyksen annetaan jatkua, on se yksiselitteisesti koulun ja opetuksen järjestäjän syytä. Kysymys on tällöin virkavelvollisuuden laiminlyömisestä, joka on rikoslaissa tuomittavaksi säädetty virkarikos.

HUOM! 4: Innostan erityisesti jokaista rehtoria tekemään koulustaan väkivallattoman koulun, koska se ei ole vain virkavelvollisuus vaan väkivallattomasta koulusta on hyötyä ja iloa kaikille.

Olen osaltani mielelläni käytettävissä tämän upean tehtävän toteuttamisessa.

Helsingissä 7.10.2022

Jari Koponen työnohjaaja, yhteisöpedagogi, Vastuunotto-toimintamallin kehittäjä

puhelin 040 703 2021

s-posti jari@jarikoponen.fi

PS. Vastuunotto-toimintamalli kehitettiin 1996 jo kauan ennen valtakunnallista inkluusiota, jolloin esy-luokan oppilaat integroitiin yleisopetuksen luokkiin onnistuneesti Vastuunotto-toimintamallin käytöstä saadun tuen avulla.